=

TIPS วิธีตรวจเช็ครอยรั่วซึม ระบบประปาภายในบ้าน

  1. ปิดก๊อกน้ำทุกจุดในอาคาร แล้วให้สังเกตหน้าปัดมาตรวัดน้ำ หากมีการเลื่อนไหวของตัวเลขแสดงว่ามีการแตก รั่วซึมของท่อเกิดขึ้น

  2. ตรวจดูก๊อกน้ำ ฝักบัว เครื่องซักผ้า หากพบว่าเมื่อปิดสนิท ไม่มีการใช้น้ำ แต่ยังมีน้ำรั่วซึมออกมา ก็ให้รีบดำเนินการซ่อมแซมในทันที

  3. ใส่สารย้อมผ้าลงในถังพักน้ำของของโถชักโครก แล้วสังเกตดู หากมีน้ำสีย้อมผ้าไหลลงโถชักโครก แสดงว่ามีปัญหาการรั่วไหลของตัวเปิด-ปิดน้ำชักโครก ให้ทำการซ่อมแซมในทันที

  4. หากพบว่ามีน้ำเปียกนองอยู่ตลอดบริเวณพื้นข้างอาคาร หรือมีน้ำผัดให้เห็น แสดงว่ามีการแตกรั่วของท่อประปาในบริเวณนั้น