=

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย เมืองเชียงราย

เมืองเชียงราย : เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม

  เมืองเชียงราย เขตศูนย์กลางการบริหาร ศูนย์กลางทางธุรกิจ การคมนาคม ศาสนา และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก โดยที่มีถนนพหลโยธิน หรือถนนสายเอเชีย พาดผ่านพื้นที่เมือง เป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้เชื่อมต่อในระดับจังหวัด ภูมิภาค และในระดับประเทศ โดยพื้นที่เมืองส่วนใหญ่ จะกระจุกตัวอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำกก

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย เมืองเชียงราย

  - โซนศูนย์กลางเมือง ประกอบด้วย 4ย่าน ได้แก่ ย่านในเมือง ย่านเกาะทอง-หนองบัว ย่านสนามบินเก่า และย่านสี่แยกแม่กรณ์

  - โซนตะวันออก (แนวเส้นทางหลวงชนบท ชร.5023) ประกอบด้วย 2ย่าน คือ ย่านดอยสะเก็น และย่านเวียงชัย

  - โซนตะวันตก (แนวถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ) ประกอบด้วย 2ย่าน คือ ย่านรอบเวียง ย่านป่าอ้อดอนชัย

  - โซนใต้ ประกอบด้วย 3ย่าน ได้แก่ ย่านสันทรายหลวง ย่านขนส่งใหม่ ย่านหัวดอย

  ราคาที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงราย ส่วนใหญ่มีราคากลางที่อยู่อาศัย (Median Selling Price) จะต่ำกว่า 5ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสำหรับราคากลางที่อยู่อาศัยสำหรับเมืองขนาดเล็ก หากพิจารณาจะพบว่า ราคากลางที่อยู่อาศัยโซนศูนย์กลางเมืองมีราคากลางโดยเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือโซนทิศใต้ บริเวณถัดลงมาจากแยกแม่กรณ์ ทั้งนี้ หากทำการพิจารณาราคาในระดับย่านพบว่า ย่านที่มีราคากลางที่อยู่อาศัยสูงสุดคือ ย่านขนส่งใหม่ 3.06ล้านบาท รองลงมาคือย่านสนามบินเก่า 3.05ล้านบาท และย่านสี่แยกแม่กรณ์ 3.03ล้านบาท พบว่า ในบริเวณที่มีราคากลางสูงสุด จะเป็นพื้นที่ส่วนขยายตัวออกจากย่านในเมืองออกมาทางทิศใต้ โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณแยกแม่กรณ์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางใหม่ของเมืองเชียงราย เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางค้าขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงรายคือ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย และสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่2 ถือเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านพาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่งของเมืองเชียงราย

  ในด้านประวัติและแนวโน้มของราคาพื้นที่ในโซนนี้มีการขยับตัวขึ้นลงบ้างเล็กน้อย โดยรวมแล้วมีอัตราทางบวกเพิ่มขึ้นจากราคาขายในปี 2012 ถึง 8.9% ซึ่งภาพรวมราคาในปี 2016 พบว่าค่ากลางราคาขายโครงการที่อยู่อาศัยในโซนเมืองเชียงรายอยู่ที่ 2.58ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่ากลางเฉลี่ยโดยรวมของจังหวัดเล็กน้อย แม้ว่าจากประวัติราคาปีก่อนๆ ค่ากลางราคาขายของโครงการในโซนนี้จะต่ำกว่าภาพรวมของจังหวัด เนื่องจากการขยายตัวของโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีราคาขายต่อยูนิตต่ำกว่า 1ล้านบาทหลายโครงการ จึงทำให่ค่ากลางโดยรวมของพื้นที่ไม่สูงนัก

  จากข้อมูลข้างต้น แม้จะเป็นเมืองขนาดเล็กและมีการกระจุกตัวของความเจริญเฉพาะจุด  แต่พื้นที่โซนเมืองเชียงรายก็ยังคงได้รับความสนใจจากตลาดอสังหาฯประเภทที่อยู่อาศัยไม่น้อย อาจเนื่องด้วย เป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งหากมีการขยายตัวการลงทุนและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ก็จะยิ่งดึงดูดนักลงทุนทั้งในธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจการค้าประเภทอื่น รวมถึงผู้บริโภคให้เข้ามาสนใจโครงการที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้มากขึ้นได้เช่นกัน