=

Trick ดูแลลูกกลิ้งให้ใช้งานได้นาน

  1. ขุยบนลูกกลิ้ง  เมื่อผ่านการใช้งานมะสักระยะหนึ่ง อาจเกิดขุยบนหัวแปรงได้ ให้นำลูกกลิ้งกำจัดขนสัตว์มาถูบริเวณขุยของลูกกลิ้งทาสี เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ลูกกลิ้งกลับมาเรียบร้อยอีกครั้ง

  2. ทำความสะอาดหลังการใช้งาน  เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไวนาน จะเกิดเป็นคราบสีฝังลึก ทำความสะอาดยาก หลังจากใช้งานเสร็จก็ให้นำไปปาดกับกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้ว จากนั้นนำไปแช่น้ำอุ่น เพื่อให้สีที่ติดอยู่จางลงไป

  3. การเก็บรักษา  ให้นำแปรงไปแขวนตาก เพื่อรักษารูปทรง แล้วยังสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย