=

10 TIPS ใช้น้ำอย่างประหยัด

  1. การอาบน้ำ  การใช้งานฝักบัวนั้นจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด ยิ่งรูฝักบัวเล็กจะยิ่งประหยัดน้ำ และหากใช้อ่างอาบน้ำก็จะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร

  2. การโกนหนวด  หลังโกนหนวดเสร็จการใช้กระดาษเช็ดก่อนค่อยใช้น้ำจากแก้วมาล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนโดยจุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างตรงจากก๊อก

  3. การแปรงฟัน  การแปรงฟันและบ้วนปากโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5-1ลิตร การปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกตลอดการแปรงฟันจะใช้น้ำ 20-30ลิตรต่อครั้ง

  4. การใช้ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้น้ำ 8-12ลิตรต่อครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำ โถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า หากใช้ชักโครกควรติดโถปัสสาวะแยกออกมา

  5. ขณะซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอด จะเสียน้ำ 9ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซักมือหรือซักเครื่อง

  6. การล้างถ้วยชามภาชนะ  ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำจะประหยัดน้ำและเวลา แล้วยังให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำ 9ลิตร/นาที

  7. การล้างผักผลไม้  ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น จะล้างผักได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดจากก๊อกโดยตรง แล้วยังนำน้ำที่เหลือไปรดน้ำต้นไม้ได้อีกด้วย

  8. การเช็ดพื้น  ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนจะนำไปเช็ดถู จะใช้น้ำน้อยกว่าใช้สายยางฉีดพื้นโดยตรง

  9. การรดน้ำต้นไม้  ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อก หากเป็นพื้นที่บริเวณกว่า ควรใช้สปริงเกลอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดน้ำต้นไม้ก็จะช่วยประหยัดน้ำลงได้

  10. การล้างรถ  ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วนำฟองน้ำหรือผ้ามาเช็ดทำความสะอาดแทนการใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำปริมาณมากถึง 150-200ลิตร/ครั้ง หากสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด ก็จะลดการใช้น้ำได้ 20-50%ทีเดียว